Achtergrond Veenendaal Schoon

De voorzitter van Stichting Veenendaal Schoon, Tineke Bette is sinds 2002 raadslid voor de ChristenUnie in Veenendaal en o.a. lid van de commissie Stad. Op verschillende manieren zet ze zich politiek in. Een van haar ‘speerpunten’ is om de toenemende hoeveelheid zwerfvuil aan te pakken. Op bestuurlijk niveau zal ze dat zeker blijven doen. Maar de Gemeente is niet de grote stofzuiger die alles opzuigt wat door burgers wordt weggegooid. Daarom vindt ze het nodig om ook op andere wijze een bijdrage te leveren in zichtbaar actief opruimen en zo te werken aan een mentaliteitsverandering op het gebied van het achteloos weggooien van rommel.

Veenendalers ergeren zich aan de grote hoeveelheid zwerfvuil op vele plekken in hun buurt en wijk.
In de groenstrook naast de autowegen en zeker langs de fietspaden ligt heel veel zwerfvuil.
Meerdere oorzaken zijn hier in Veenendaal debet aan, om enkele noemen:

 • Hoge woondichtheid per vierkante kilometer
 • Veel jeugd in onze woonplaats
 • Gemeente wordt verantwoordelijk gehouden om het zwerfvuil aan te pakken, er blijkt weinig tot geen eigen verantwoordelijk bij degene die het zwerfafvalprobleem veroorzaken
 • Eigen stoep wordt door Veenendalers meestal nog wel geveegd, maar er is geringe tot geen aandacht voor de openbare ruimte.
 • De wegwerpmaatschappij (een landelijk probleem)

Wat er al gebeurt op het gebied van opruimacties in Veenendaal
Door o.a. bewonerscommissies, woningcoöperaties, particulieren, IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) en scholen worden er kleinschalig opruimacties ondernomen.
Dit gebeurt niet altijd structureel, maar alles helpt.

Er is meer nodig
Er is echter meer structurele, zichtbare en effectieve inzet nodig. Naast de inzet van de gemeente is het noodzakelijk dat elke burger, oud en jong, energie gaat steken in een schone, leefbare en veilige wijk. Iedereen de handen uit de mouwen.

Daarom
Structureel opruimacties houden. Onder het motto: goed voorbeeld doet goed volgen.
Medewerkers kunnen komen uit scholen, mede vanwege de (verplichte) maatschappelijke stages en/of aangevuld met enkele enthousiaste wijkbewoners.
Eén maal per jaar een grote Veenendaalse opruimactie in het kader van actie Nederland Schoon. Dit alles in samenwerking met de Gemeente Veenendaal.

Concreet:

 1. Bij het Oranje Fonds is het projectplan Veenendaal Schoon ingediend om daarmee subsidie aan te vragen. Zij hebben daar positief op gereageerd. Er is een bedrag toegekend om een website te laten bouwen en ook voor de aanschaf van 2 grote spandoeken en veiligheidshesjes met logo en verwijzing naar Veenendaalschoon.nl
 2. Drie personen vormen het bestuur van Stichting Veenendaal Schoon:
  • mevr. Jeanet Beck (secretaris), De Dorsvloer 17, 3902 CL Veenendaal
  • mevr. Rebekka Andes (penningmeester), Linnaeuslaan 31, 3903 GR Veenendaal
  • mevr. Tineke Bette (voorzitter), Lange Dreef 36, 3902 AH Veenendaal

Website, spandoeken en veiligheidshesjes:
De website www.veenendaalschoon.nl is bedoeld om een overkoepelend en samenbindend platform te hebben. Opruimacties georganiseerd door b.v. scholen, verenigingen, bewonerscommissies, IVN, Scouting, inclusief het fotomateriaal kunnen op de website geplaatst worden. Verder op de website o.a.: opruimtips van de maand, wetenswaardigheden, nieuwe ideeën en ontwikkelingen op het gebied van het opruimen en tegen gaan van zwerfafval. Ook doorlink- mogelijkheden naar organisaties, verenigingen, bedrijven en commissies die op een of andere manier zwerfvuil willen tegengaan.
De spandoeken en hesjes zijn bedoeld om bij kleinschalige en grootschalige opruimacties optimaal zichtbaar en herkenbaar te zijn.

Tenslotte
Een zichtbare en schone aanblik van straat, stoep, plein en berm draagt wezenlijk bij aan het welbevinden en de veiligheid.
Zwerfvuil, wat doe ik eraan?

Van Martin Luther King is de volgende uitspraak: “Als een mens de roeping heeft om straatveger te zijn, dan zou hij de straat moeten vegen zoals Michelangelo schilderde, Beethoven componeerde en Shakespeare schreef. Hij zou zo straat moeten vegen dat alle machten in hemel en op aarde stil zouden worden en zeggen: “Hier leefde een geweldige straatveger, die zijn vak verstond.”